Fondens væsentligste aktiviteter

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (Fonden) er en erhvervsdrivende fond. Fonden er stiftet som selvejende institution af A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) og dens daværende direktion i juni 1988. Fonden ejer og har hjemsted i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø. Asia House blev opført i forbindelse med etableringen af ØK i 1897 og var Kompagniets hovedsæde indtil 1907.

 

Fondens formål

Det er Fondens formål, gennem økonomisk støtte eller ved anvendelse af Asia House, at medvirke til at fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande, hvor ØK’s historiske indsats og væsentlige erhvervsmæssige engagement i særlig grad har skabt respekt.

Fonden har endvidere til formål at forvalte ØK’s historiske arv samt formidle kendskabet til selskabets erhvervshistoriske virke.

 

Fondens uddelingspolitik

Opfyldelse af Fondens formål realiseres primært gennem aktiviteter og projekter organiseret og udført af Asia House samt direkte økonomisk støtte til initiativer, der udvikles i samarbejde med Fondens sekretariat.

 

Væsentligste aktiviteter

Fondens sekretariat har i 2018 videreført og udviklet aktiviteter og projekter, der har til formål at konkretisere og etablere specifikke muligheder for danske virksomheder i de asiatiske markeder. Fonden har støttet en øget vidensdeling om asiatiske temaer med relevans for dansk erhvervsliv, bl.a. ved afholdelse af seminarer og rundbordssamtaler, udsendelse af månedlige nyhedsbreve, udarbejdelse af rapporter, og opdateringer via LinkedIn. Asia House har derudover styrket sit kontaktnet og samarbejde med relevante aktører i Danmark og Asien, herunder gennem rejseaktivitet i Asien.

Fonden har gennem Asia House muliggjort udarbejdelse af to projekter i samarbejde med relevante danske aktører og med støtte fra Industriens Fond.

Det ene projekt, Innovationsalliancer (InnovationLabAsia), skal kortlægge innovationsmiljøer i syv asiatiske lande (Japan, Sydkorea, Malaysia, Singapore, Indien, Kina (Shenzhen) og Taiwan) og har til hensigt at styrke vækstbetingelserne for danske startups gennem alliancer med asiatiske innovationsmiljøer, som tiltrækker en stadig større andel af de globale investeringer og talentmasse.

Det andet projekt, The Indo-Danish SME Accelarator Platform (Nordin), har som mål at bygge bro mellem danske og indiske SMV’er og investorer med det sigte at udvikle nye fælles løsninger inden for intelligente byløsninger, fintech, greentech og foodtech, målrettet det indiske marked.

Projektet ”Gateway to India’s Smart Cities”, der ligeledes er muliggjort af støtte fra industriens Fond og bygger videre på en legatbevilling fra 2015 fra ØK-Fonden til den danske ambassade i Indien, blev afsluttet I 2018 med publicering af et ”Roadmap to India’s Smart Cities” (PDF).

 

Økonomiske forhold

Fonden modtager ikke længere kapitalindskud fra stifteren, og indtægter fra Fondens formuepleje er således dens eneste indtægtskilde. Udover udgifter til administration er Fondens væsentligste udgifter knyttet til driften af Asia House. Udover at udføre Fondens formålsbestemte initiativer servicerer Asia House også en række danske virksomheder og andre Asien-relaterede interesser som en platform for vidensdeling, netværk og nyhedsformidling. Disse interessenter støtter husets aktiviteter gennem partner- og medlemskaber af Asia House.

 

Resultatopgørelse

lndtægterne fra aktieudbytter og obligationsrenter beløb sig til kr.1,7 mio., hvilket afspejler udviklingen på kapitalmarkedet i 2018. Årets resultat er i øvrigt påvirket af urealiserede kurstab på 8,8 mio.kr., realiserede kurstab på 0,7 mio.kr. og realiserede kursgevinster på 0,5 mio.kr.  vedrørende fondens værdipapirer.

Asia Houses indtægter fra arrangementer og medlemskontingenter samt lejeindtægter fra East Asiatic House i 2018 var kr. 2,0 mio. Driftsudgifterne for året beløb sig til kr. 1,9 mio., mens de samlede lønudgifter var på 3,3 mio.

Resultatopgørelsen for Fonden i 2018 beløber sig efter afskrivning på bygning og inventar med kr. 0,8 mio. til et underskud på kr. 11,3 mio. Fondens egenkapital er ved årets udgang på kr. 97,5 mio. mod kr. 110 mio. ved udgangen af 2017.

Bestyrelsen anser årets afkast på fondens portefølje af obligationer tilfredsstillende, hvorimod den negative kursudvikling på fondens 3 danske aktier – der i mange år har været betragtet som anlægsaktiver – har resulteret i urealiserede kurstab på kr. 7,4 mio.

 

Væsentlige transaktioner

I forbindelse med Københavns Kommunes udstykning af matriklen omkring Asia House har Fonden i 2018, efter 120 års leje, endeligt erhvervet grunden, hvorpå Asia House er opført. Fonden har derudover erhvervet nabobygningen East Asiatic House, Indiakaj 20 samt grunden. Ejendommen i nr. 20 er for nærværende udlejet til tre lejere, Innovation House China-Denmark, Danish-Chinese Business Forum, samt Santa Fé Group.

 

Fondsledelse

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse, og der henvises til udfyldt skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. regnskabslovens §77a, som er tilgængelig på Fondens hjemmeside (www.eacfoundation.dk).