Fondens væsentligste aktiviteter

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (Fonden) er en selvstændig, selvejende institution, stiftet af A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) og dens daværende direktion i juni 1988. Fonden ejer og har hjemsted i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø. Asia House blev opført i forbindelse med etableringen af ØK i 1897 og var Kompagniets hovedsæde indtil 1907.

Fondens formål

Det er Fondens formål, gennem økonomisk støtte eller ved anvendelse af Asia House, at medvirke til at fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande, hvor ØK’s historiske indsats og væsentlige erhvervsmæssige engagement i særlig grad har skabt respekt.

Fonden har endvidere til formål at forvalte ØK’s historiske arv samt formidle kendskabet til selskabets erhvervshistoriske virke.

Fondens uddelingspolitik

Opfyldelse af Fondens formål realiseres primært gennem aktiviteter og projekter organiseret og udført af Asia House, samt direkte økonomisk støtte til initiativer, der udvikles i samarbejde med Fondens sekretariat.

Væsentlige aktiviteter

Fondens aktiviteter i 2017 har haft særlig fokus på at støtte forskning og undersøgelser, der har til formål at konkretisere og etablere specifikke muligheder for danske virksomheder i de asiatiske markeder. I den forbindelse har Fonden tilført sit sekretariatet yderligere ressourcer indenfor projektudvikling.

Fonden har videreført et tematisk fokus på “Urban Development” og har i samarbejde med lndustriens Fond implementeret projektet “Gateway to India’s Smart Cities”. Fonden har derudover i 2017 igangsat en undersøgelse af by-udviklingsmarkederne i Vietnam, Thailand og Filippinerne med fokus på konkrete forretningsmuligheder for danske virksomheder.

Fonden har støttet en øget vidensdeling om asiatiske temaer med relevans for dansk erhvervsliv, bl.a. igennem en opdatering af Asia Houses hjemmeside. Asia House har derudover styrket sit kontaktnet og samarbejde med relevante aktører i Danmark og Asien.

Økonomiske forhold

Fonden modtager ikke længere kapitalindskud fra stifteren, og indtægter fra Fondens formuepleje er således deres eneste indtægtskilde. Udover udgifter til administration er Fondens væsentligste udgifter knyttet til driften af Asia House. Udover at udføre Fondens formålsbestemte initiativer servicerer Asia House også en række danske virksomheder og andre Asien-relaterede interesser som en platform for vidensdeling, netværk og nyhedsformidling. Disse interessenter støtter husets aktiviteter gennem partner og medlemskaber af Asia House.

Der er i året foretaget opskrivning af Fondens ejendom til vurderet dagsværdi. Opskrivningen har medført en forøgelse af Fondens egenkapital med 8,3 mio. kr.

Resultatopgørelse

Indtægterne fra aktieudbytter og obligationsrenter beløb sig til kr. 3,5 mio., hvilket var på niveau med forventningerne. Derudover havde Fondens formuebeholdning en urealiseret kursgevinst på kr. 3,0 mio. Fondens administrationsudgifter vedrørende fondsaktiviteter beløb sig til kr. 0,7 mio.

Asia House’s indtægter i 2017 var kr. 2,3 mio. Driftsudgifterne for året beløb sig til kr. 2,7 mio., hvoraf udgifter til afholdte arrangementer androg kr. 0,4 mio. og de samlede lønudgifter kr. 2,8 mio.

Resultatopgørelsen for Fonden i 2017 beløber sig efter afskrivning på bygning og inventar med kr. 0,8 mio. til et overskud på kr. 1,7 mio. Fondens egenkapital er ved årets udgang på kr. 110 mio. mod kr. 100 mio. ved udgangen af 2016 inklusiv årets opskrivning af ejendom på kr. 8,3 mio.

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Væsentlige transaktioner

I forbindelse med Københavns Kommunes udstykning af matriklen omkring Asia House har Fonden i 2017, efter 120 års leje, erhvervet grunden, hvorpå Asia House er opført. Fonden har derudover erhvervet nabobygningen – East Asiatic House, Indiakaj 20 – og i samarbejde med offentlige og private interesser har Fonden støttet etableringen af lnnovation House China-Denmark, en vækstfabrik for start-up initiativer og virksomheder med fokus på erhvervssamarbejde mellem Kina og Danmark. Denne vækstfabrik bor til leje i East Asiatic House. Erhvervelserne af grund og naboejendom effektueres endeligt i 2018.