Fondens væsentligste aktiviteter

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (Fonden) er en selvstændig, selvejende institution, stiftet af A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) og dens daværende direktion i juni 1988. Fonden ejer og har hjemsted i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø. Asia House blev opført i forbindelse med etableringen af ØK i 1897 og var Kompagniets hovedsæde indtil 1907.

Fondens formål

Det er Fondens formål, gennem økonomisk støtte eller ved anvendelse af Asia House at medvirke til at fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande, hvor ØK’s historiske indsats og væsentlige erhvervsmæssige engagement i særlig grad har skabt respekt. Fonden har endvidere til formål at forvalte ØK’s historiske arv samt formidle kendskabet til selskabets
erhvervshistoriske virke.

Fondens uddelingspolitik

Opfyldelse af Fondens formål realiseres primært gennem aktiviteter og projekter organiseret og udført af Asia House samt direkte økonomisk støtte til initiativer, der udvikles i samarbejde med Fondens sekretariat.

Væsentligste aktiviteter

ØK-Fondens formål er et skabe netværk og relationer mellem Danmark og Asien, etablere dialog og skabe nye kontakter. Selv om corona-pandemien ikke prægede Europa i alvorlig grad i 2022, har en række asiatiske lande fortsat været omfattet af skiftende restriktioner, der har haft en negativ indflydelse på mulighederne for fysiske møder, mens der til gengæld har været øget brug af virtuelle kontakter.

Asia Houses projektaktiviteter er fortsat, bl.a. med to projekter med støtte fra Industriens Fond. Dansk­ Asiatisk SMV-netværk knytter kontakter mellem danske erhvervsfolk i Sydøstasien og danske små og mellemstore virksomheder, der kan bruge allerede etablerede danske erhvervsfolk som sparringspartnere ved etablering på markederne i Filippinerne, Indonesien, Malaysia, Thailand og Vietnam. Nordic Asian Venture Alliance er en platform for danske og nordiske start-ups og investorer, der ønsker kontakter i Nordøstasien, særligt Japan og Korea. Platformen understøtter ligeledes japanske og koreanske investorer, der ønsker at afsøge muligheder i Danmark og Norden i øvrigt.

Fonden har støttet ØK-Klubbens formidlingsaktiviteter om ØK’s erhvervshistoriske virke og har inden for rammerne af sin ungdomsstrategi, der ønsker at yde støtte til unge talenter og vække deres interesse for Asien, bl.a. uddelt en pris for bedste bacheloropgave, afholdt arrangementer i Asia House samt sammen med Orients Fond ydet støtte til udarbejdelse af undervisningsmateriale om ØK’s betydning for Danmark.

Asia House er blevet anvendt til mødeaktiviteter, seminarer og events, hvoraf nogle var fuldt ud finansieret af ØK-Fonden, og andre blev afholdt af foreninger og sammenslutninger med støtte fra ØK­ Fonden. Asia Houses partnere anvendte ligeledes mødefaciliteterne, og lokaler blev lejet ud til eksterne kunder.

Fondens anden ejendom, East Asiatic House, lndiakaj 20, har siden 2020 været udlejet til virksomheden bag Fresh.land.

Henning Kruse Petersen, der i gennem mange år har bidraget engageret og med stor indsigt, trådte ved udgangen af 2022 ud af bestyrelsen under hensyntagen til Fondens aldersbestemmelse, og Fonden er meget tilfreds med at byde Barbara Ann de Scheel Agersnap, direktør for Copenhagen-Malmö Port, velkommen som nyt medlem af Fondens bestyrelse.

Økonomiske forhold

Fonden modtager ikke længere kapitalindskud fra stifteren, og indtægter fra Fondens formuepleje, udlejning af Fondens to ejendomme, og Asia Houses erhvervsfremmende aktiviteter er således dens indtægtskilder. Ud over udgifter til administration er Fondens væsentligste udgifter knyttet til driften af Asia House. Ud over at udføre Fondens formålsbestemte initiativer servicerer Asia House også en række danske virksomheder og andre Asien-relaterede interesser som en platform for vidensdeling, netværk og nyhedsformidling.

Resultatopgørelse

Asia Houses indtægter fra projektaktiviteter, arrangementer og medlemskontingenter udgjorde i alt 3.372.112 kr. for 2022. Nettoomsætningen steg fra 1.324.295 kr. i 2021 til 3.372.112 kr. i 2022, primært som følge af periodisering af udbetaling af projektstøtte. Indtægterne fra aktieudbytte og obligationsrenter beløb sig til 2.747.568 kr. Derudover realiserede Fondens formuebeholdning et urealiseret netto kurstab på 5.220.545 kr. Driftsudgifterne for året beløb sig til 1.605.258 kr. kr., mens de samlede lønudgifter var på 3.337.790 kr. Årets resultat udgør et underskud på 5.152.276 kr. inkl. afskrivning på bygninger og inventar med 607.389 kr. Fondens egenkapital udgør 104.348.898 kr. pr. 31. december 2022, hvilket er et fald på 5.006.325 kr.

I lyset af den volatile udvikling på kapitalmarkederne anser bestyrelsen årets resultat for tilfredsstillende.

Bestyrelsens vederlag

Fonden følger anbefaling om, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag.

Fonden følger også anbefaling om, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen modtager fra Fonden.

Endvidere oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer modtager for varetagelsen af opgaver for Fonden.

Forventet udvikling

Fondens samlede resultat består af driften og aktiviteter i Asia House, fremleje af ejendommen lndiakaj 20 samt af afkast på Fondens investeringer, som ultimo 2022 udgør ca. 61 mio. kr. placeret med 19% i danske aktier og 81% i danske realkreditobligationer og internationale erhvervsobligationer.

Investeringsresultatet, og dermed Fondens samlede resultat, hænger derfor tæt sammen med udviklingen på de finansielle markeder.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke konstateret begivenheder efter regnskabsårets udløb, der påvirker resultat, egenkapital eller balance for regnskabsåret, der sluttede 31. december 2022.

Fondsledelse

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse, og der henvises til udfyldt skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. regnskabslovens §77a, som er tilgængelig på Fondens hjemmeside (www.eacfoundation.dk).