Fondens væsentligste aktiviteter

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (Fonden) er en selvstændig, selvejende institution, stiftet af A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) og dens daværende direktion i juni 1988. Fonden ejer og har hjemsted i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø. Asia House blev opført i forbindelse med etableringen af ØK i 1897 og var Kompagniets hovedsæde indtil 1907.

Fondens formål

Det er Fondens formål, gennem økonomisk støtte eller ved anvendelse af Asia House at medvirke til at fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande, hvor ØK’s historiske indsats og væsentlige erhvervsmæssige engagement i særlig grad har skabt respekt. Fonden har endvidere til formål at forvalte ØK’s historiske arv samt formidle kendskabet til selskabets
erhvervshistoriske virke.

Fondens uddelingspolitik

Opfyldelse af Fondens formål realiseres primært gennem aktiviteter og projekter organiseret og udført af Asia House samt direkte økonomisk støtte til initiativer, der udvikles i samarbejde med Fondens sekretariat.

Væsentligste aktiviteter

Fondens sekretariat har i 2019 videreført og udviklet aktiviteter og projekter, der har til formål at konkretisere og etablere specifikke muligheder for danske virksomheder i de asiatiske markeder. Fonden har støttet en øget vidensdeling om asiatiske temaer med relevans for dansk erhvervsliv, bl.a. ved afholdelse af seminarer og rundbordssamtaler, udsendelse af månedlige nyhedsbreve, udarbejdelse af rapporter, og opdateringer via LinkedIn. Asia House har derudover styrket sit kontaktnet og samarbejde med relevante aktører i Danmark og Asien, herunder gennem samarbejde med de danske handelskamre i Asien.

Fonden samarbejder med en bred vifte af aktører i Danmark og Asien, og dets sekretariat er tovholder på en række projekter, hvortil der ydes støtte fra Industriens Fond og senest også Nordic Innovation Fund. Et projekt, Innovationsalliancer (Innovation Lab Asia), kortlagde i 2019 innovationsmiljøer i syv asiatiske hubs (i Japan, Sydkorea, Malaysia, Singapore, Indien, Kina (Shenzhen) og Taiwan) og for at styrke vækstbetingelserne for danske startups gennem alliancer med asiatiske innovationsmiljøer, som tiltrækker en stadig større andel af de globale investeringer og talentmasse. Der blev udgivet otte rapporter i 2019 inden for rammerne af projektet.

Et andet projekt, The Indo-Danish SME Platform (NORDIN), har som mål at bygge bro mellem danske og indiske SMV’er og investorer for at udvikle nye fælles løsninger inden for intelligente byløsninger, fintech, greentech og foodtech, målrettet det indiske marked. Asia House dannede i 2019 rammen om over 150 møder, seminarer og events, hvoraf nogle var fuldt ud finansieret af ØK-Fonden, og andre blev afholdt af foreninger og sammenslutninger med støtte fra ØKFonden. Asia Houses partnere anvendte ligeledes mødefaciliteterne, og lokaler blev lejet ud til eksterne kunder.

Økonomiske forhold

Fonden modtager ikke længere kapitalindskud fra stifteren, og indtægter fra Fondens formuepleje og Asia Houses aktiviteter er således dens eneste indtægtskilde. Ud over udgifter til administration er Fondens væsentligste udgifter knyttet til driften af Asia House. Ud over at udføre Fondens formålsbestemte initiativer servicerer Asia House også en række danske virksomheder og andre Asien-relaterede interesser som en platform for vidensdeling, netværk og nyhedsformidling. Disse interessenter støtter husets aktiviteter gennem partner- og medlemskaber af Asia House.

Resultatopgørelse

lndtægterne fra aktieudbytter og obligationsrenter beløb sig til 1,9 mio. kr., hvilket afspejler udviklingen på kapitalmarkedet i 2019. Derudover havde Fondens formuebeholdning en urealiseret kursgevinst på 4,4 mio. kr.

Asia Houses indtægter fra arrangementer og medlemskontingenter samt lejeindtægter fra East Asiatic House i 2019 var 1,6 mio. kr. Driftsudgifterne for året beløb sig til 3,7 mio. kr., mens de samlede lønudgifter var på 3,4 mio. kr.

Fondens egenkapital udgør 98,8 mio. kr. pr. 31. december 2019, hvilket efter opskrivning af grunde og bygninger til dagsværdi er en positiv stigning på 1,3 mio. kr. sammenholdt med egenkapitalen på 97,5 mio. kr. ved udgangen af 2018. Årets resultat for Fonden, som fremgår af resultatopgørelsen på side 11, udgør i alt et underskud på 3,2 mio. kr. inkl. afskrivning på bygninger og inventar med 0,7 mio. kr.

Fonden har afholdt udgifter på 1,0 mio. kr. for at undersøge mulighederne for at omdanne en af Fondens ejendomme til et kollegie, men vurderede, at det ikke ville være hensigtsmæssigt, og ejendommen anvendes fortsat til erhvervsudlejning.

I lyset af bestyrelsens forventninger til 2019 anser bestyrelsen årets resultat for tilfredsstillende.

Bestyrelsens vederlag

Fonden følger anbefaling om, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag.

Fonden følger også anbefaling om, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen modtager fra Fonden.

Endvidere oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer modtager for varetagelsen af opgaver for Fonden.

Forventet udvikling

Fondens samlede resultat består af driften og aktiviteter i Asia House, fremleje af ejendommen Indiakaj 20 samt af afkast på Fondens investeringer, som ultimo 2019 udgør ca. 59 mio. kr. placeret
med 26% i danske aktier og 72% i danske realkreditobligationer og internationale erhvervsobligationer.

lnvesteringsresultatet, og dermed Fondens samlede resultat, hænger derfor tæt sammen med
udviklingen på de finansielle markeder.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter årsskiftet er virussen COVID-19 blevet erklæret for en pandemi af WHO, der påvirker store dele af verden og vores samfund, herunder erhvervslivet.

Effekten af virusudbruddet anses for en ikke-regulerende efterfølgende begivenhed og påvirker således ikke resultat, egenkapital eller balance for regnskabsåret, der sluttede 31. december 2019.

Der er ikke konstateret begivenheder efter regnskabsårets udløb, der påvirker resultat, egenkapital eller balance for regnskabsåret, der sluttede 31. december 2019.

Fondsledelse

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse, og der henvises til udfyldt skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. regnskabslovens §77a, som er tilgængelig på Fondens hjemmeside (www.eacfoundation.dk).