Fondens væsentligste aktiviteter

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (Fonden) er en selvstændig, selvejende institution, stiftet af A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) og dens daværende direktion i juni 1988. Fonden ejer og har hjemsted i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø. Asia House blev opført i forbindelse med etableringen af ØK i 1897 og var Kompagniets hovedsæde indtil 1907.

Fondens formål

Det er Fondens formål, gennem økonomisk støtte eller ved anvendelse af Asia House at medvirke til at fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande, hvor ØK’s historiske indsats og væsentlige erhvervsmæssige engagement i særlig grad har skabt respekt. Fonden har endvidere til formål at forvalte ØK’s historiske arv samt formidle kendskabet til selskabets
erhvervshistoriske virke.

Fondens uddelingspolitik

Opfyldelse af Fondens formål realiseres primært gennem aktiviteter og projekter organiseret og udført af Asia House samt direkte økonomisk støtte til initiativer, der udvikles i samarbejde med Fondens sekretariat.

Væsentligste aktiviteter

ØK-Fondens formål er at knytte nye netværk og relationer mellem Danmark og Asien, skabe dialog og etablere nye kontakter. Corona-pandemien har derfor haft stor negativ indvirkning på Fondens og Asia Houses muligheder i 2020. Asia House var fysisk nedlukket i perioden 11. marts – 8. juni, lukket for større grupper end 10 personer fra 23. oktober og lukket for eksterne møder fra 16. december. En række aktiviteter har kunnet flyttes til Fondens digitale fora, som er blevet udbygget, og Asia Houses projektaktiviteter er blevet omlagt, så der i stedet for fx erhvervsbesøg i Asien er afholdt digitale møder og udsendt en langt større informationsmængde gennem rapporter og nyhedsbreve. Fonden samarbejder med en bred vifte af aktører i Danmark og Asien, og dets sekretariat er tovholder på en række projekter, hvortil der ydes ekstern støtte fra Industriens Fond og Nordic Innovation Fund.

I de perioder, hvor Coronanedlukninger ikke spærrede for det, var Asia House rammen om møder, seminarer og events, hvoraf nogle var fuldt ud finansieret af ØK-Fonden, og andre blev afholdt af foreninger og sammenslutninger med støtte fra ØK-Fonden. Asia Houses partnere anvendte ligeledes mødefaciliteterne, og lokaler blev lejet ud til eksterne kunder.

Fondens anden ejendom, East Asiatic House, Indiakaj 20, blev pr. 1. maj 2020 udlejet for en 10-årig periode til ejerkredsen bag den innovative start-up virksomhed Freshland, der anvender bygningen som hovedkontor.

Økonomiske forhold

Fonden modtager ikke længere kapitalindskud fra stifteren, og indtægter fra Fondens formuepleje, udlejning af Fondens to ejendomme, og Asia Houses erhvervsfremmende aktiviteter er således dens indtægtskilder. Udover udgifter til administration er Fondens væsentligste udgifter knyttet til driften af Asia House. Udover at udføre Fondens formålsbestemte initiativer servicerer Asia House også en række danske virksomheder og andre Asien-relaterede interesser som en platform for vidensdeling, netværk og nyhedsformidling. Disse interessenter støtter husets aktiviteter gennem partner- og medlemskaber af Asia House.

Resultatopgørelse

Årets resultat for Fonden udgør et underskud på 3,2 mio. kr. og fondens egenkapital udgør 96,3 mio. kr. pr. 31. december 2020.

Årets resultat er i 2020 påvirket af udviklingen på det meget volatile kapitalmarked under indflydelse af Corona-pandemiens mange usikkerheder, herunder væsentligst:
• Urealiseret nettokursgevinst på aktier og obligationer på i alt 2,8 mio. kr. på fondens formuebeholdning pr. 31. december 2020;
• Realiseret nettokurstab på aktier og obligationer på i alt 3,7 mio. kr.;
• Netto renteindtægter på obligationer, pengeinstitutter og realkredit på i alt 1,7 mio. kr.

Asia Houses indtægter fra projektaktiviteter, arrangementer og medlemskontingenter udgjorde 1,3 mio. kr., hvilket udgjorde en mindre stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med 2019. Driftsudgifterne for året beløb sig til 1,6 mio. kr., mens de samlede lønudgifter på 3,4 mio. kr. var på niveau med året før.

I lyset af Corona-pandemiens indflydelse i 2020 på kapitalmarkederne og Fondens aktivitetsmuligheder anser bestyrelsen årets resultat for tilfredsstillende.

Bestyrelsens vederlag

Fonden følger anbefaling om, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag.regler for

Fonden følger også anbefaling om, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen modtager fra Fonden.

Endvidere oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer modtager for varetagelsen af opgaver for Fonden.

Forventet udvikling

Fondens samlede resultat består af driften og aktiviteter i Asia House, fremleje af ejendommen Indiakaj 20 samt af afkast på Fondens investeringer, som ultimo 2019 udgør ca. 59 mio. kr. placeret med 29% i danske aktier og 71% i danske realkreditobligationer og internationale erhvervsobligationer.

lnvesteringsresultatet, og dermed Fondens samlede resultat, hænger derfor tæt sammen med udviklingen på de finansielle markeder.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke konstateret begivenheder efter regnskabsårets udløb, der påvirker resultat, egenkapital eller balance for regnskabsåret, der sluttede 31. december 2020.

Fondsledelse

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse, og der henvises til udfyldt skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. regnskabslovens §77a, som er tilgængelig på Fondens hjemmeside (www.eacfoundation.dk).