Årsrapport: 2016

Det er Fondens formål at støtte initiativer, aktiviteter og projekter der bidrager til at fastholde, styrke og udvikle kommercielle og kulturelle relationer mellem Danmark og de asiatiske lande, hvor ØK’s historiske indsats og væsentlige erhvervsmæssige engagement i særlig grad har skabt respekt. Dette realiseres gennem aktiviteter og projekter organiseret og udført af Asia House, samt direkte finansiel støtte til initiativer baseret på ansøgninger til Fonden

I årets løb blev der afviklet 37 større arrangementer og seminarer med fokus på emner der medvirker til at fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande. Nogle af disse er arrangeret i nært samarbejde med og eksklusive for partner- og medlemskredsen i Asia House, hvorimod andre er åbne til en bredere kreds af interessenter.

Resultatopgørelse: 1. januar – 31. december 2016

DKK  
ÅRETS RESULTAT-6,941,837
Driftsindtægter2,137,722
Driftsudgifter-3,870,446
Sekretariatsomkostninger -2,221,599
Driftsresultat-3,954,323
Afskrivning -2,639,904
Resultat for finansielle poster-6,594,227
Finansielle indtægter 3,470,758
Finansielle poster – urealiserede-3,818,368

Balance: 31. december 2016

PostDKKDKK
PASSIVER I ALT101,422,422
Bygning på lejet jord6,143,567
Inventar og historiske genstande2,734,239
Anlægsaktiver i alt 8,877,806
Tilgodehavender670,744
Periodeafgrænsningsposter1,347,123
Omsætningsaktiver2,017,867
Værdipapirer 87,854,179
Likvide beholdninger2,672,570
AKTIVER I ALT101,422,422
Virksomhedskapital75,000,000
Uddelingsrammen2,000,000
Rådighedskapital23,482,490
Egenkapital i alt100,482,490
Gældsforpligtigelser939,932

Legatfortegnelse: 2016

ModtagerBeløb i kroner
TOTAL1,202,100
Københavns Universitet75,000
Chimalaya Charity Nepal100,000
Sakura Festival30,000
Bogforlaget Turbine75,000
Trankebar Foreningen 150,000
Peter Johansen30,000
Copenhagen Business School20,000
Lancering af bogværket UDSYN100,000
Bogudgivelse10,000
Sino-Danish Incubator500,000
India Smart Cities project42,100
Museet for Søfart50,000
DJØF – Doing business in Japan20,000

God Fondsledelse

Fonden er omfattet af og følger Erhvervs- og Vækstministeriets anbefalinger for god fondsledelse. Anbefalingerne er tilgængelig på Komiteen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk
Åbenhed og kommunikation. Vi tilskynder en åben kommunikation med omverdenen generelt og vore støtteprojekter i særdeleshed. Bestyrelsesformanden er Fondens talsperson.

Bestyrelsens opgaver og ansvar. Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse bestående af 4 – 6 medlemmer, der vælges for perioder på 3 år. Bestyrelsens medlemmer kan kun besidde deres bestyrelsespost til de fylder 75 år. Fondens og bestyrelsens virke er formuleret i en forretningsorden, der løbende justeres.

Følgende oplysninger om bestyrelsens medlemmer oplyses:

Bestyrelsesmedlemmer

Erik Bøgh Christensen Henning Kruse Petersen Ove Ullerup Kenneth P. Luciano
Fødselsår 1947 1947 1951 1955
Køn Mand Mand Mand Mand
Indtrådt i bestyrelsen 2006 2005 2015 2016
Genvalg Ja Ja Nej Nej
Udløb Ultimo 2020 Ultimo 2018 Ultimo 2020 Ultimo 2018
Independent Ja Ja Ja Ja